Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) uděluji společnosti TUSystems s.r.o., IČ 28678702, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 43894 (dále jen „Správce“) souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to se zpracováním následujících osobních údajů:
 1. jméno a příjmení
 2. adresa
 3. email
 4. tel. číslo
 5. IP adresa
 6. MAC adresa
 7. název poskytovatele internetových služeb
Souhlasím s tím, aby tyto osobní údaje byly Správcem zpracovávány za účelem:
 1. měření návštěvnosti, uživatelského chování na webu www.biglerent.com a jeho vyhodnocování na základě informací uložených v souborech Cookies; a
 2. provoz systémů hodnocení provozu a obsahu na serveru www.biglerent.com; a
 3. vyřízení oznámení o ilegálním obsahu nacházejícím se na úložišti serveru www.biglerent.com, a
 4. profilace uživatelů; a
 5. plnění zákonem uložených povinností, zejména dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
Tento souhlas je výslovný, dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.
Souhlasím rovněž s tím, že mé osobní údaje budou dále zpracovány těmito dalšími zpracovateli, kterými jsou právní zástupci správce, účetní správce, auditoři správce, poskytovateli hostingových služeb správce a dodavatelům některých služeb, jež jsou poskytovány či zprostředkovány společností TUSystems s.r.o.
V případě, že využiji služby personalizované přípravy smluvních dokumentů nebo služby advokátní úschovy inzerovaných v aplikaci biglerent.com souhlasím s tím, aby za tímto účelem byly veškeré potřebné osobní údaje předány Mgr. Martinu Sobkovi, advokátu se sídlem U Císařských lázní 368/7, Teplice 41501.
Tento souhlas uděluji na celou dobu registrace mého uživatelského účtu na serveru www.biglerent.com.
Poučení o právech subjektu údajů:
Jako subjekt údajů máte ve vztahu k poskytnutým osobním údajům následující práva:
 1. právo na informace o osobních údajích (čl. 13 a 14 GDPR)
 2. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 3. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 4. právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 5. právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
 6. právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 7. právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR),
 8. právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR),
 9. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).
Všechna výše uvedená práva lze uplatnit buď v písemné podobě poštou oznámením odeslaným na adresu Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha nebo emailem na emailovou adresu info@biglerent.com.
Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům a řídí se zásadami ochrany osobních údajů společnosti TUSystems s.r.o.
Poskytnutím tohoto souhlasu stvrzujete, že jste se jako uživatel seznámil a plně porozuměl Obecným zásadám ochrany osobních údajů v aplikaci biglerent.com.

Zveřejněno: 15.10.2023